Certyfikat gwarancyjny  /  Gwaracja Systemowa 25 lat


1
2
Ilość linii:
Rodzaj:
Kategoria:

Zainstalowano w obiekcie

Kable:
Gniazda:

Zaakceptuj warunki

Czy instalacja został wykonana zgodnie z zaleceniami A-LAN Technologie oraz w zgodzie z aktualnymi standardami takimi jak EN 50173 lub ISO IEC 11801?   
Czy zainstalowane tory transmisyjne bazują na nowo zakupionych produktach ALANTEC?   
Rozumiem, iż w razie wykonania instalacji na innych komponentach, zgłoszenia reklamacyjne nie będą uwzględnianie. Właściciel instalacji (inwestor) został zapoznany przeze mnie z warunkami gwarancji.   
Ilość linii:
Rodzaj:

Zainstalowano w obiekcie

Kabel:
Złącze:

Zaakceptuj warunki

Czy instalacja został wykonana zgodnie z zaleceniami A-LAN Technologie oraz w zgodzie z aktualnymi standardami takimi jak ISO IEC 11801, EN 50173 or AS/NZS 3080?   
Czy zainstalowane tory transmisyjne bazują na nowo zakupionych produktach ALANTEC?   
Rozumiem, iż w razie wykonania instalacji na innych komponentach, zgłoszenia reklamacyjne nie będą uwzględnianie. Właściciel instalacji (inwestor) został zapoznany przeze mnie z warunkami gwarancji.   
3
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Inforamcje dodatkowe:
4
Numer certyfikatu:
Nazwa firmy:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
5
Nazwa firmy:
Miasto:
6
Dokumentacja pomiarowa sieci:
Załącz plik(i)
Miernik sieci musi posiadać ważną kalibrację
Oryginalny plik z miernika np.:   Fluke .flw   Lantek .sdf
Ostateczny / powykonawczy projekt sieci:
Załącz plik(i)
Faktury zakupu:
Załącz plik(i)

Zdjęcie szafy teleinformatycznej:
Załącz plik(i)
Zdjęcie wykonane od przdu pokazujące zainstalowane elementy toru
oraz uporządkowanie okablowania wewnątrz szafy
Zdjęcie obiektu / budynku:
Załącz plik(i)
Zewnętrzne zdjęcie obiektu w którym została dokonana instalacja

Maksymalny rozmiar wszystkich załączonych plików nie może przekroczyć 125 MB
7
Uwaga:
8
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:

Zaakceptuj warunki

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od A-LAN Technologie informacji dotyczących certyfikatów instalatora, certyfikatów gwarancyjnych, informacji handlowych, informacji o produktach, nowościach, itp.   
9
 1. Państwa dane osobowe przetwarza A-LAN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 36a (zwana dalej Administratorem).
 2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Administrator.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail odo@a-lan.pl
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz adres e-mail odo@a-lan.pl
 5. Państwa dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby, adres dostawy, nr NIP/PESEL będą przetwarzane w związku z koniecznością wykonania umowy, której są Państwo Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu rozpatrzenia złożonego prze Państwo zapytania/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Nadto w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze w zakresie powinności podatkowych księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy której są Państwo Stroną, czy obroną przed takimi roszczeniami, oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia/ wykonania umowy lub odpowiedzi przez Administratora na zgłoszone zapytanie/ zamówienie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy/ udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie/zamówienie, czas związania ofertą, oraz przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 3.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 3 i 4
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz innym podwykonawcom Administratora uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Państwem, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi związane z wykonaniem ciążących na nim obowiązków prawnych (podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych) lub dochodzeniem roszczeń obroną przed zgłoszonymi roszczeniami, jaki i udostępnianie do KRD i BIG.


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:
na przetwarzanie przez Administratora moich wyżej wymienionych danych osobowych wskazanych w celu umożliwienia weryfikacji osoby ubiegającej się o certyfikat, weryfikacji nadesłanych dokumentów, wystawienia certyfikatu gwarancyjnego na sieć teleinformatyczną zainstalowaną ww. obiekcie oraz kontakt w celu sfinalizowania certyfikacji.
na przetwarzanie przez Administratora moich danych w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na mój adres e-mail oraz numer telefonu reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora i podmioty z nim współpracujące w zakresie realizacji celów marketingowych, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji.
na przesyłanie mi przez Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności ma podany przeze mnie adres e-mail.
na kontaktowanie się ze mną przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług na podane numery telefonu i adresy e-mail przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) oraz przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących.
Wszystkie pola są wymagane
Wypełniono popranie
Wymagane pola nie zostały wypełnione